Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling for Øvre Gleinåsen Vel

Torsdag 20.februar 2014 kl. 19.00

Sted: Møtesal på brannstasjonen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen.
3. Styrets årsberetning for 2013
4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2013
5. Budsjettforslag for 2014
6. Fastsettelse av medlemskontingent.
7. Godtgjørelse til styret og revisor.
8. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.
9. Valg.
10. Innkomne saker.

Styrets årsberetning og regnskap kan leses på velets hjemmesider www.gleinaasen.no Blir lagt ut der i løpet av uke 6. Om noen ønsker papirutgave ta kontakt med Elisabeth på 91367322

Når generalforsamlingen er hevet vil det bli informasjon om:
• infrastrukturprosjektet/kabelprosjekt. Se hjemmesider.
• innkommet forslag om hundegård. Dette ble ikke tatt opp som sak på generalforsamling da styret mener saken var for svakt utredet.

Viktig – snøbrøyting!

Røyken Kommune står for snøbrøyting i gatene, mens Øvre Gleinåsen Vel (ØGV) leier inn en ekstern aktør til å brøyte parkeringsområder. Her kommer det litt info etter en samtale med dette eksterne brøytefirmaet.

Det har mellom ØGV og brøytefirmaet blitt avtalt at snø som brøytes fra garasjeområdet i krysset Granliveien/Bjørnstadveien skal plasseres i en haug på gjesteparkeringen ved granittmuren ytterst i Granliveien. Det har fungert bra frem til i år, men i det siste har det vært utfordrende for brøytemannskapet å gjøre jobben sin pga parkerte biler. Hvis det står biler foran snøhaugen oppe eller nede ved gjesteparkeringen, vil det ikke bli brøytet. Hvis det står biler midt på parkeringsplassen eller altfor langt uti gaten, kommer ikke traktoren til, og det vil ikke bli brøytet. Dette kan også representere fare ved brann: Kommer ikke traktoren inn, vil heller ikke brannbilen klare å kjøre inn! Firmaet har ordre fra Røyken Kommune om at hvis det er fare for å dulte borti biler, skal de rygge tilbake og ikke fortsette.

Det er greit å parkere innerst ved siden av garasjerekken som har «ryggen» ned mot Granliveien. Men parkering lengre ute, på gjesteparkeringen over og under granittmuren, er forbudt om vinteren.

Hvis det er parkeringskaos pga snø, hjelper det ikke å sette bilen et sted traktoren trenger å kjøre. Da vil problemet eskalere. Finn et annet midlertidig sted å sette bilen, eller evt parker innerst i et hjørne slik at ikke hele området går glipp av brøytingen.

Det er ikke noe fast tidsrom hvor det blir brøytet. Hvis det kommer veldig mye snø, prøver mannskapet å brøyte om morgenen; ellers kan man forvente brøyting utpå ettermiddagen/kvelden.

Parkerer du langs veien utenfor huset ditt: Prøv å plassere bilen så nærme eiendommen som mulig.

Det er flere garasjer som står ubrukte. Hvis du som leser dette, har en som kan lånes ut eller evt leies ut: Kontakt Styret, så skal vi formidle informasjonen via disse nettsidene.

Oppdatering infrastruktur-prosjektet

Styret har dessverre ikke oppnådd tilstrekkelig rask fremgang i forhold til Røyken Kommunes deltagelse i prosjektet til at vi kan ta saken opp på generalforsamlingen nå i februar 2014. Røyken kommune ønsker å vurdere sin deltagelse i form av finansiering av ny gatebelysning sammen med en mulig renovering av vann og avløpsnettet. Kommunen har ventet på en ekstern konsulentutredning angående dette, og denne forventes nå å foreligge i januar 2014. Styret er i løpende kontakt med kommunen og vi søker løsninger som kan muliggjøre prosjektoppstart i 2014.

Styret har innhentet to uavhengige tilbud på graving av kabelgrøfter. Disse avviker ikke mye fra hverandre så vi mener at vi har en god oversikt over kostnad på dette punktet. Styret har også kommet i en god dialog med Telenor gjennom deres lokale entreprenør Relacom. Relacom går for tiden gjennom Telenor’s behov og interesser i prosjektet og vi forventer en snarlig avklaring mot denne aktøren.

Fra tidligere har vi fått avklart prosjektets forhold til Energi1 og BOF/Altibox. Energi1 har gitt oss et totalt kostnadsoverslag på det EL-tekniske samt beregnet grøftetraseer/gravebehov.

Det gjenstår forhandlinger med alle parter om kostnadsdeling, men dette må utstå til Kommunen er klar med sin deltagelse.

Forbedret infrastruktur Gleinåsen

Foreslår at alle kabler i luftstrekk legges i jord.

Som det bør være kjent fra de siste års generalforsamlinger arbeider styret i Øvre Gleinåsen Vel med å forberede et prosjekt i samarbeid med Energi1, Røyken Kommune og telefon/nett-leverandørene for å få lagt alle kabler til jord. Styret mener dette vil bidra til en betydelig bedret infrastruktur for boligfeltet, både estetisk og kvalitetsmessig. En del av dette prosjektet er nye, moderne gatelys av lavenergi-typen. Vårt nabofelt, Katrineåsen, har nå ferdigstilt sitt tilsvarende prosjekt og vi anbefaler alle å ta en tur bort dit for å se hvor flott det har blitt når alle stolper og kabler nå er fjernet.

Sommeren 2011 ble det gravet og lagt ned en del trekkerør for jord-kabel i ringen der matebussen går (Gleinåsveien, Almebakken, Bjørnstadveien samt Nedre Gleinåsen). Dette ble gjort som et samarbeid mellom aktørene ifm Telenors fremstøt med fiber-nett. Heldigvis for oss beboere ble dette gjort uten direkte kostnad for Vellets medlemmer, men vi kan nå dra nytte av dette ved å videreføre dette grave-arbeidet inn i hver blindvei, samt inn til hvert hus.

Styret har vært i flere møter med Energi1 og Røyken Kommune om denne saken og vi kan konstatere at det er stor interesse også hos disse for våre planer. Økonomien hos begge er imidlertid slik at vi må påregne å ta en betydelig del av kostnadene i Vellets regi, dvs at den enkelte huseier må belastes økonomisk.

Energi1 har på oppfordring fra Vellet foretatt en teknisk planlegging samt utarbeidet kostnadsoverslag på det el-tekniske samt på riving av eksisterende luftstrekk og stolper. De har også antydet et beløp som de selv kan bidra med.

Røyken kommune har i formannskapsvedtak 27. august i år besluttet å støtte vårt prosjekt med nytt gatelys (gatelysene er kommunale fordi veinettet på Gleinåsen er kommunalt), samt å stille kommunal garanti for låneopptak i Vellets regi. Disse vedtakene er imidlertid ikke angitt med beløp, og det må forhandles før endelig formannskapsvedtak kan gjøres. Vi har foreløpig ikke garanti for kommunal fullfinansiering av gatelysene.

Styret har videre fått inn tilbud fra en grave-entreprenør, og er i dialog med et par andre om graving av nødvendige kabel-grøfter for prosjektet.

Styret mener at vi nå har såpass mye oversikt over økonomien i et slikt prosjekt at vi planlegger å legge fram et forslag til vedtak på kommende vinters generalforsamling der vi ber medlemmene ta stilling til om vi skal gjennomføre denne infrastrukturforbedringen. Vi kommer til å foreslå et låneopptak i bank i Vellets regi som tilbakebetales av medlemmene ved forhøyet VEL-kontingent over en lengre periode, anslagsvis 15 år.

Øvre Gleinåsen Vels vedtekter er slik at alle medlemmer er forpliktet av et flertallsvedtak på lovlig fremlagt sak på lovlig innkalt generalforsamling. Alle huseiere i Øvre Gleinåsen Vels geografiske område er pliktige medlemmer. Dette skal være nedfelt i tinglyst skjøte på hver eiendom.

I tiden frem til vinterens generalforsamling vil styret arbeide aktivt for å forberede denne saken videre for å få fram mer nøyaktig beslutningsunderlag. Vi vil også forhandle med Energi1, Røyken kommune og nett-aktørene for å bli enige om kostnadsdeling, samt arbeide for at Formannskapet kan få fremlagt sak om endelig beløpsfestet fornyelse av gatelys. Dersom saken ikke skulle bli tilstrekkelig klar for å legges fram på den ordinære generalforsamlingen i februar, kan det bli aktuelt å innkalle til en egen ekstraordinær generalforsamling noe senere i 2014. Vedtektene gir mulighet til dette.

Rundskriv Vellet nov 2013

Oppdatering snegleaksjon

Sammendrag av teksten nedenfor: Operasjon Sneglekverk er utsatt til eggene begynner å klekkes førstkommende vår. Giften er mest effektiv når sneglene er små.

Oppsummering fra informasjonsmøtet 29.august:

Ca.50 representanter fra velforeninger, veilag og Hagelag møtte opp på informasjonsmøte på Røyken rådhus torsdag 29.august.

”Sneglekiller” Kai Ekstrøm fra Nedre Høn vel holdt et informativt innlegg om brunsneglebekjempelse.

Han pratet varmt om Nemaslug og kannibalmetoden, som går ut på å drepe brunsneglene med økologiske parasitter,(Nematoder). Disse parasittene finnes i naturen og er IKKE skadelige for planter, oss eller husdyr. Metoden er anbefalt av Det Norske Hageselskap og Bioforsk på Ås.

I utgangspunktet hadde Røyken planlagt å ha en høstkampanje. Etter flere års erfaringer, anbefaler Ekstrøm at vi utsetter bruk av Nemaslug til våren. Han sier videre at Bioforsk har kommet frem til at Nemaslug virker best når sneglene er små. Han viste til sneglens syklus. Det er nå på høsten, fra august til oktober, at eggene legges og de små larvene kommer opp til overflaten til våren når varmen kommer. Hver snegl kan legge inntil 400 egg. Han oppfordret derfor til både å plukke og drepe snegler og å gå på jakt etter egg. Se nyttig fakta i folder fra Bioforsk.

På grunnlag av denne informasjonen velger vi i Røyken å utsette Brunsneglekampanjen til våren. Kommunen vil gå til innkjøp av Nemaslug og fordele dette til kontaktpersoner i deltakende vel og lag.

Vi vil så tidlig som mulig gå ut med ny informasjon og invitasjon til deltakelse.
Ca. 40 velforeninger, veilag og hagelag har meldt sin interesse og står på listen til prosjektet.
Vi ønsker at flere vel og lag melder seg. Send en e-post til postmottak@royken.kommune.no med navn på vel/lag og kontaktperson.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å fortsette med å plukke og drepe snegler slik mange av dere allerede gjør.

Linker til mer informasjon og brosjyrer finnes her:

Asker velforbund, Sneglekrigen
Bioforsk

Kai Ekstrøm, kan kontaktes på e-post: kai@fladby.no

Snegleaksjon!

Øvre Gleinåsen Vel er påmeldt en kampanje i Røyken, i kampen mot brunskogsneglene.

Mer informasjon kommer senere, men vi trenger frivillige som kan være med på å legge ut gift. Hvis du kan tenke deg å være med: Kontakt Elisabeth Westersund på tlf 91367322, evt epost styret@gleinaasen.no

Brunskogsnegle

Årets dugnad vel overstått!

Etter 140 pølser og 12-13 flasker brus/farris var alle munner mette. Det ble kastet 10 sekker søppel fra trappen mellom Granliveien og Bjørnstadveien, det ble raket og ryddet på lekeplassen, og taket på lekehuset er nesten ferdig reparert.

Takk til alle som stilte opp på dugnaden, og spesielt de som var med komposteringsbilen på mandag!

2013-05-07 Rydding 2

2013-05-07 Rydding 1

2013-05-07 Lekehus 2

2013-05-07 Lekehus 1

2013-05-07 Grilling