VA-prosjektet: Oppstart av arbeid i Granliveien

Oppstart av arbeid i Granliveien. Planlagt oppstart er til uke 11. Det skal etableres nytt overvannsledning og stikkrenner forbi private avkjøringer på
nordside av veien. Under anleggsperioden veien vil ha redusert fremkommelighet.
Vi prøver å holde veien åpen for trafikk, men det blir svært begrenset adkomst i
perioden 07:30 til 17:00, venting må regnes med.

Helle informasjonen om oppstart av arbeid i Granliveien her

Bruk av midlertidige p-plasser er begrenset til de som blir direkte
påvirket av arbeidene. Se mer info nedenfor.