Referat generalforsamling 2018

Referat fra årsmøte/generalforsamling i Øvre gleinåsen vel 20.02.18.

Til stede fra styret:

Geir Iversen

Bent Carlén

Rolf Olerud

Tore Sandvik (ref.)

Møtet satt kl. 19.00

Saker og vedtak:

1. Valg av møteleder

Geir Iversen valgt

2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen

Innkalling godkjent

3. Styrets årsberetning for 2017

– Årsberetning godkjent med følgende kommentarer:

Det bør henges opp plakater på oppslagstavlene til generalforsamling,

dugnad, julegrantenning, og evt. andre arrangementer.

– Snegleaksjon – Pass på at «sneglemiddelet» strøs også i grøftekanter

og evt. på områder med dekkbark.

4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2017

Regnskapet godkjent.

Revisors kommentarer vedr. styrehonorar og julebord til styret tatt til

orientering.

5. Budsjettforslag for 2018

Budsjettforslag for 2018 godkjent med følgende tilføyelse:

– Det bør opprettes en post til brøyting av gjesteparkeringene.

Forslag fra salen: kr. 30.000,-

– Styret får i oppdrag å kostnadsberegne brøyting av gjeste-

parkeringsplassene for å finne et mest mulig riktig beløp.

– Styret får i oppdrag å endre budsjettet tilsvarende.

6. Fastsettelse av medlemskontingent

Kontingenten vedtatt uendret kr. 500,- pr. husstand/år.

7. Godtgjørelse til styret og revisor

Godtgjørelse vedtatt uendret.

8. Vedtektsendring – Endre antall styremedlemmer fra 6 til 8

Vedtektsendringen vedtatt.

9. Parkering

Styrets gjennomgang av mulige utvidelser av parkeringsplasser på

Gleinåsen ble presentert.

a. Endring av gjesteparkering til allmenn parkering

– Styret får i oppdrag å undersøke om dette er mulig

i forhold til reguleringsplanen for gleinåsen.

b. Forslag til parkeringsplan

– Styret får i oppdrag å arbeide videre med saken og notere seg

innspill fra salen. (Se også pkt. 11 Innkomne saker)

c. Uregistrerte biler på vellets eiendom fjernes for eiers regning

Vedtatt (Gjelder biler uten skilt)

Under dette punktet ble også brøytingspørsmålet diskutert. Følgende

kommentarer er notert:

– Har styret fullmakt til å stoppe brøyting av gjesteparkerings-

plasser ?

– Det ble pekt på mangelfull brøyting fra kommunens side noen steder.

Styret får i oppdrag å ta dette opp med Viva.

– Styret må definere hva som er gjesteparkeringsplasser, og hva

det vil koste å brøyte.

10. Valg

Therese Buøy …. fratrer styret etter eget ønske.

Resten av styret gjenvalgt.

Pga. vedtektsendring ble Vera Kristiansen innvalgt i styret.

Det er fortsatt en ledig styreplass.

11. Innkomne saker

Ved fristens utløp var det kommet inn en sak vedr. parkeringsplasser.

Forslaget ble presentert og tas med i styrets videre arbeid med saken.

Møtet slutt kl. 21:10

Oppdatert budsjett og eFaktura

Etter generalforsamlingens vedtak har vi oppdatert budsjettet med kr. 30.000 for brøyting av gjesteparkeringer. Budsjettert resultat for 2018 blir dermed ganske rødt.

Klikk her for å lese oppdatert budsjett.

Referat fra generalforsamlingen kommer ganske snart.

I tillegg har vi fått flere tilbakemeldinger om at eFakturaen ikke går gjennom i nettbanken. Vi har en supportsak gående hos Visma og DnB, så vi satser på å løse problemet. Dersom du opplever dette, kan du enten slette eFakturaen i nettbanken og legge inn en «vanlig» betaling, eller kontakte kasserer for å få en ny faktura som skal fungere. Vi tar i bruk KID heretter.

Sist, men ikke minst: En del postkasser er fryktelig dårlig merket, både med nummer og navn. Det tar mye tid å finne frem til korrekt postkasse, så vi innfører derfor et lite gebyr når vi sender papirfakturaer i posten. Det anbefales sterkt å registrere seg for eFaktura eller mail-faktura her: http://gleinaasen.no/efaktura.