Kabelprosjektet: Bakgrunn og svar etter generalforsamlingen

Flere styrer har jobbet med å få en samordnet nedgraving av strøm- og tv/datakablene på Gleinåsen. Anlegget ble opprinnelig satt opp i perioden 1973-75, med senere oppgraderinger. I starten ble det satt opp veilys, strømledninger og etter hvert et kabelanlegg med mottakermast ved vanntårnet.

Senere ble tv-kabelnettet erstattet med nett fra BOF-nett, og fra Telenor. Til sammen ble det atskillige kabler i lufta (Fra en stolpe i Mosebergveien er det registrert 16 inn- og utpunkter, som et eksempel).

Medlemmene er berørt av dette i varierende grad, men for eksempel i Bjørnstadveien og Mosebergveien er stolper og ledninger plassert at de i stor grad forstyrrer utsikten. Noen steder er det også kommet nye trestolper uten at de gamle er fjernet, slik at det står to stolper ved siden av hverandre. Ofte er den ene dårlig vedlikeholdt og skjeve. I forbindelse med oppgraderingen av strømnettet i Røyken for en del år siden kom det også opp flere transformatorer.

Alt-i-alt gir dette et rotete og lite tidsmessig inntrykk.

På Katrineåsen ble det tatt tak i dette for få år siden, med til dels dårlige erfaringer i gjennomføring og finansiering. Styret i Øvre Gleinåsen Vel ønsket å unngå en slik situasjon, og arbeidet i flere år for å få til en samordnet utbyggingsplan. Denne ble forsøkt sett i sammenheng med Røyken kommunes daværende plan om oppgradering av vann og kloakknettet på Gleinåsen. (For øvrig har enkelte av vellets medlemmer kunnet konstatere at vann- og kloakkartet hos Røyken kommune til dels er misveisende når det gjelder tilknytningspunkter til den enkelte bolig.)

Dette bl.a. for å unngå oppgraving av veier og til dels hager flere ganger.

I den tiden som har gått, har BOF lagt trekkrør bl.a. i Gleinåsveien, og enkelte av vellets medlemmer har gjort investeringer i forhold til både strøm, vann og kloakk.

Styret har registrert at det til dels har vært betydelig utålmodighet over at prosessen har tatt lang tid, og at det har vært vanskelig å få fram klare svar både når det gjelder framdrift og kostnadsoverslag. Flere av disse spørsmålene kom fram på Generalforsamlingen 16.02.

Følgende aktører har vært inne i bildet:

  • Øvre Gleinåsen Vel
  • Røyken kommune. Bl.a. som eier av veilys og vann- og kloakkanlegg.
  • BOF (Senere Viken Fiber) som eier av eget kabelnett.
  • Telenor som eier av eget kabelnett.
  • Tidligere Energi1 (Nå: Follo Nett) som eier av strømnettet.

Røyken kommune har vedtaksrett når det gjelder graving etc, og må gi slik tillatelse. Vellet har også søkt kommunen om støtte til prosjektet.

Den første tiden fikk styret opparbeidet et godt samarbeid med Røyken kommune om saken, men på et tidspunkt vurderte kommunen at vann-og kloakknettet var i en slik stand at kommunen ikke ønsket å ta kostnadene med oppgradering innen overskuelig framtid. Dermed falt dette ut av prosjektet.

Videre etablerte Hurum, Røyken og Lier et felles interkommunalt teknisk selskap, VIVA.Dermed forsvant de personene som hadde vært styrets samarbeidspartnere i Røyken kommune, og det måtte etableres nye kontakter. Dessuten hadde det gått så vidt lang tid fra prosessen ble startet og de første kostnaden ble framlagt at kommunen (dvs. VIVA) ønsket et nytt kostnadsoverslag. Behandling av dette i kommunestyret ble dessuten forsinket av kommunevalget høsten 2015, da kommunen ønsket at saken skulle behandles av det nye kommunestyret, selv om det gamle kommunestyret hadde bevilget midler til prosjektet.

Våren 2014 ble BOF-nett solgt til Viken Fiber/Altibox, slik at det også i forhold til dem måtte opparbeides nytt samarbeid. Viken Fiber opplyser høsten 2014 at de har fått grave- og utbyggingstillatelse fra Røyken kommune.

I samme forbindelse meldte Viken Fiber at signalene fra BOF-nett ville bli skrudd av 01.12.15.

På et møte i august 2015 informerer Viken Fiber styret om at de vil gå i gang snarest med å grave ned/trekke fiberrør over hele Gleinåsen for å ha ferdigkoplet fibernett innen 01.12. Samtidig setter de i gang en ny kampanje for å verve nye kunder. De ville ikke vente på de andre aktørene i prosjektet.

På det tidspunkt var det klart for styret at det ikke ville være mulig å få alle aktørene til å foreta utbyggingen samtidig, og man tok den beslutningen å godta Viken Fibers plan, da det ville være fare for at store deler av Øvre Geinåsen ville være uten TV/Nettforbindelse fra 01.12.15. Med i vurderingen var også at selv om noen medlemmer i såfall ville bytte til andre leverandører, var behovet så stort for å sikre tilgang til TV og nett for samtlige husstander at dette veide tyngst.

Arbeidet med planen, inkl. et kostnadsoverslag har derfor fortsatt kontinuerlig, og det foreløpige resultatet ble lagt fram på generalforsamlingen.

Her er en foreløpig oppstilling over de problemstillingene som ble tatt opp fra salen under generalforsamlingen:

Problemstilling Svar
Hva med å legge hele prosjektet ut på anbud ? Dette har vært diskutert, men vurdert så tid- og kostnadskrevende at det hadde liten hensikt. To entreprenører har gitt prisoverslag etter befaring på området. Summene er relativt like.
Hva skjer med fasttelefonen til folk ? I utgangspunktet vil den bli kuttet. Det er derfor opp til hver enkelt husstand å ta opp spørsmålet med sin leverandør. Styret har ikke oversikt over hvem som har fasttelefon, men det er vel sannsynlig at de fleste fasttelefonene enten er tilknyttet Telenor, eller var en del av pakken til BOF.
Hva skjer med folk som har Internet i luft dra Telenor Se delvis ovenfor. Styret har dessverre ingen oversikt over hvor mange eller hvem dette gjelder, så hver enkelt må ta kontakt med Telenor.
Skepsis til at vann og kloakk ikke er en del av prosjektet Styret beklager at Røyken kommune har tatt en beslutning om at vann og kloakk ikke skal være med, da det ville gitt færre ulemper for medlemmene. Vellet kan bare ta kommunens vedtak til etterretning. Å vente til kommunen velger å gå i gang med vann- og avløpsprosjektet vil innebære å vente på ubestemt tid.
Innbyggerne bør ikke ta kostnadene som e-verket, vannverket etc burde ta, uten å få unntak fra vannavgifter osv. Dette kan evt. tas opp med kommunen på et senere tidspunkt.
Skepsis over koblingen mellom lys- og kabelnedgraving. Man burde kunne bytte ut lysene uten å grave ned kabel Styret bemerker at hovedsaken med prosjektet er å få fjernet luftspennene, ikke nødvendigvis å bytte lysene. Likevel vil det være fornuftig å bytte lysene samtidig, bl.a. for å kunne bruke armaturer til LED-lys som gir færre kostnader i drift.
Bør ikke kunne vedta dette uten finansiering. Det som foreslås er primært estetisk forbedring av åsen E.t hovedpoeng er nettopp en estetisk forbedring av åsen. Når det gjelder finansiering, er det foreslått, og vedtatt på generalforsamlingen at det arbeides videre med saken innenfor en kostnad på ca kr. 50.000,- pr. husstand. Mer om finansiering nedenfor
Har vi hatt kontakt med Nedre Gleinåsen Vel ? Ikke før generalforsamlingen. Kontakt blir tatt i uke 8/9.
Finnes det returmuligheter ? Kostnadsrammen styret arbeider ut ifra er på ca kr. 50.000,- pr. husstand. Det vil bli ført forhandlinger med valgt entreprenør om reduksjon av kostnadene. På generalforsamlingen ble det vedtatt at det må foretas en ekstraordinær generalforsamling hvis kostnadene ser ut til å ville overstige dette beløpet. Det må i såfall gjøres fr arbeidet påbegynnes. Styret vil gi fortløpende informasjon.
Bør ikke vedta prosjektet når 25% av medlemsmassen er representert. Det bør sendes ut et utdypende rekommandert brev til alle medlemmene, med svarfrist I første omgang blir dette skrivet lagt ut på vellets nettsider, og i papirutgave i samtlige postkasser. Gyldig innkalling til generalforsamling ble sendt ut, sammen med fullmaktsskjema til de som ikke hadde anledning til å møte. Vellets vedtekter tilsier en slik framgangsmåte. Det står ingenting i vedtektene om for eksempel 2/3 flertall og lignende i spesielle saker.
   
Det burde på innkallingen vært nevnt at generalforsamlingen har mulighet til å forplikte alle husstander til å være med på denne betalingen. Styret ser at dette burde kommet tydeligere fram, men viser for øvrig til punktet ovenfor.
Dersom man stemmer ja i dag, binder man seg til 50.000,-, det er vanskelig å godta. Viser til punktene ovenfor, bl.a. at 50.000,- er en øvre ramme før det foretas en ekstra generalforsamling.
Finansiering for den enkelte. Finansiering for den enkelte kan foretas på 3 måter:

1.     Bruk av oppsparte midler

2.     Låneopptak

3.     Kostnadene legges inn i en forhøyet årskontingent. Med det kostnadsoverslaget som foreligger, vil dette bety ca kr. 4.000,- pr. år.

De som har mulighetene til å betale hele beløpet på en gang, vil naturligvis ikke få forhøyet velkontingent, men beholde den nå vedtatte kontingenten på kr. 500,- pr. år.

Økonomi ellers Styret viser til den foreløpige oversikten som ble lagt fram på generalforsamlingen 16.02.16.
Det gamle BOF-nettet Styret har fått en henvendelse fra Bernt Otto Follestad som eier av tidligere BOF-nett om tillatelse til å fjerne de gamle BOF-ledningene og stolpene. Spørsmålet kom fordi det viser seg at det er vellet som eier stolpene. Disse er så gamle at de ikke kan brukes i oppgraderingen.

BOF vil fjerne stolpene og ledningene inn til husveggene (Også der hvor ledning er strukket først til et hus, og så videre til et annet.) BOF klipper ledningene på yttersiden av huset, og vil ikke fjerne ledninger inne i huset. Det må hver enkelt husstand gjøre selv hvis de ønsker det, evt. ved hjelp av installatør. Etter det styret erfarer i dag er det ikke signaler i de gamle BOF-ledningene – heller ikke strøm. Det skulle derfor være kurant å fjerne innvendige ledninger.

 

Status kabelsak

Vi har jobbet med dette siden 2011 og mye tid er lagt ned. Det startet med at Telenor gikk i spissen for å grave ned rør i den såkalte bussringen. Alle aktørene var med på dette, så vi vil ha store fordeler av det arbeidet som er gjort.

Etter vår anmodning fikk vi et kostnadsestimat fra Follo Nett (Energi1) og 2 entreprenørselskap, slik at vi skulle få en oversikt over kostnadene.

Vi har hatt en rekke møter med kommunen etter dette, med lite hell for fremdrift, spesielt siden kommunen mente at vann og avløp skulle inkluderes i prosjektet. Vi har i ettertid fått høre at vårt områdes vann og avløp ikke er dårlig nok til at dette blir prioritert. Så vi håpet på å komme videre, men kort tid etter dette oppløste Røyken Kommune teknisk etat og dannet en interkommunal etat sammen med Lier og Hurum som ble døpt VIVA. Dette medførte atter til nedprioritering av vår sak til tross for iherdig purring.

Røyken Kommune svarte på vår søknad om å få innvilget nye gatelys høsten 2013, og ved videre oppfølging ble dette bekreftet fra U. E. Knudsen i Røyken Kommune.

I juli 2015 fikk vi endelig kontakt med kommunen og vi gjennomførte et møte i slutten av juli. Her fikk vi beklagelser og forklaringer på hvorfor vi ble nedprioritert: Nytt selskap med nye folk etc. De vi hadde jobbet med i teknisk etat var ikke med videre inn i VIVA. Det ble levert et kostnadsestimat for å gi kommunen oversikt over hvor mye de skal garantere for oss, men dette ønsket de mer utdypende før de kan svare oss.

Slik står saken og derfor er det nå avgjørende at vellets medlemmer bestemmer om vi skal gå videre med både kommunen og involverte aktører. Altibox Viken Fiber er ute av dette prosjektet pga at de gjennomførte sin oppgradering rett før jul i 2015, så vi står igjen med Follo Nett (Energi1), Telenor og VIVA.

Det er stilt en del spørsmål om hva vi får igjen for denne oppgraderingen. Her er noen av fordelene:

1. Vi får bort alle kablene i luften, som ikke ser spesielt pent og moderne ut.

2. Ved å få bort luftstrekkene vil vi være mindre utsatt for overspenninger ved f.eks. tordenvær.

3. Vi får et oppgradert elektrisk forsyningsanlegg frem til hver husstand, som vil være mer fremtidsrettet i forhold til det utdaterte utstyret vi har i dag.

4. Nye gatelys i LED, som er med i den grønne linjen. Dette er mye mer energieffektivt og har en mye lengre levetid enn dagens gatelys.

Alt dette og sikkert mer vil helt klart være med på å øke verdien av boligene våre, og ikke minst vil hele området bli mer attraktivt og moderne. Dette liker de fleste når de er på utkikk etter nytt sted å bo.

Geir Iversen
Nestleder Øvre Gleinåsen Vel

Status i kabelsaken II

Vi har i dag hatt møte med Viken Fiber/altibox. Etter gjennomgang av vårt anlegg på Gleinåsen, så vil det bli satt i gang ny fiberinstallasjon. Det er mye rør i bakken, men der traseen ikke er gravd ut blir det gravd nye grøfter. Det blir også tilrettelagt slik at når neste etappe starter med Energi1, kommunens gatelys og eventuelt Telenor, så skal det være mulig å bruke samme trase.

Denne prosessen er ikke ment og integreres med noen av de andre aktørene nå, det er heller ikke sikkert at føringsveien blir den samme som den Energi1 kommer til å ta. Dessuten vil sannsynligvis grøften som fiberen legges i være for grunn i forhold til kravet til Energi1.

Viken Fiber må få gravetillatelse fra kommunen, men dette regner de med at er en formalitet. Når dette er i orden, vil prosessen starte. Viken fiber regner med at det nye nettet vil være ferdig i løpet av november måned.

Entreprenøren vil kontakte hver enkelt beboer for å få en så smidig fremføring som mulig til boligen.

Det vil bli utsend brev fra Viken Fiber til alle abonnentene om mulighet for å tilknytte seg det nye fibernettet.

Viktig for alle eksisterende BOF/altibox kunder som i dag har gammelt koaxnett, dette blir avviklet innen utgangen av 2015. Den som ikke har tegnet seg på listen over det nye fibernettet, vil måtte skaffe seg TV signaler fra andre leverandører.

Geir Iversen, Nestleder Øvre Gleinåsen Vel

Status i kabelsaken

Dette prosjektet har hatt lite bevegelse, men i slutten av juli i år, så fikk vi endelig til et møte med Ulf Erik Knudsen i Røyken kommune. Han beklaget på det sterkeste at vi ikke hadde blitt prioritert i senere tid. Når det interkommunale selskapet VIVA ble etablert, mistet vi våre kontakter i kommunen. Tidligere kontakter ble ikke med i det nye selskapet. Vi har hatt løpende kontakt inn i VIVA, men de på sin side hevdet at de må få en avklaring fra Røyken kommune.

Etter sommerferien har det vært lite kontakt med kommunen, men vi har fått beskjed om at vår sak blir fremmet i kommunestyremøte 1/10-15. Det som er viktig å poengtere i denne saken er at kommunen har nektet Viken fiber å grave på egen hånd. Dette fordi det er mest regningssvarende at alle aktørene blir med for å spare kostnader.

Viken fiber derimot har vært ganske pågående og bekrefter at vårt gamle koaxnett blir avviklet i utgangen av 2015. Med andre ord, det haster med å få på plass fiberinstallasjonen. Viken fiber har en del rør i bakken, men ikke inn i alle stikkveier. Vi skal ha møte med Viken fiber tirsdag 15/9-15, hvor vi sammen skal se på løsning for at alle abonnentene skal få mulighet for fiber.

Geir Iversen
Nestleder Øvre Gleinåsen Vel

Oppdatering infrastruktur-prosjektet

Styret har dessverre ikke oppnådd tilstrekkelig rask fremgang i forhold til Røyken Kommunes deltagelse i prosjektet til at vi kan ta saken opp på generalforsamlingen nå i februar 2014. Røyken kommune ønsker å vurdere sin deltagelse i form av finansiering av ny gatebelysning sammen med en mulig renovering av vann og avløpsnettet. Kommunen har ventet på en ekstern konsulentutredning angående dette, og denne forventes nå å foreligge i januar 2014. Styret er i løpende kontakt med kommunen og vi søker løsninger som kan muliggjøre prosjektoppstart i 2014.

Styret har innhentet to uavhengige tilbud på graving av kabelgrøfter. Disse avviker ikke mye fra hverandre så vi mener at vi har en god oversikt over kostnad på dette punktet. Styret har også kommet i en god dialog med Telenor gjennom deres lokale entreprenør Relacom. Relacom går for tiden gjennom Telenor’s behov og interesser i prosjektet og vi forventer en snarlig avklaring mot denne aktøren.

Fra tidligere har vi fått avklart prosjektets forhold til Energi1 og BOF/Altibox. Energi1 har gitt oss et totalt kostnadsoverslag på det EL-tekniske samt beregnet grøftetraseer/gravebehov.

Det gjenstår forhandlinger med alle parter om kostnadsdeling, men dette må utstå til Kommunen er klar med sin deltagelse.

Forbedret infrastruktur Gleinåsen

Foreslår at alle kabler i luftstrekk legges i jord.

Som det bør være kjent fra de siste års generalforsamlinger arbeider styret i Øvre Gleinåsen Vel med å forberede et prosjekt i samarbeid med Energi1, Røyken Kommune og telefon/nett-leverandørene for å få lagt alle kabler til jord. Styret mener dette vil bidra til en betydelig bedret infrastruktur for boligfeltet, både estetisk og kvalitetsmessig. En del av dette prosjektet er nye, moderne gatelys av lavenergi-typen. Vårt nabofelt, Katrineåsen, har nå ferdigstilt sitt tilsvarende prosjekt og vi anbefaler alle å ta en tur bort dit for å se hvor flott det har blitt når alle stolper og kabler nå er fjernet.

Sommeren 2011 ble det gravet og lagt ned en del trekkerør for jord-kabel i ringen der matebussen går (Gleinåsveien, Almebakken, Bjørnstadveien samt Nedre Gleinåsen). Dette ble gjort som et samarbeid mellom aktørene ifm Telenors fremstøt med fiber-nett. Heldigvis for oss beboere ble dette gjort uten direkte kostnad for Vellets medlemmer, men vi kan nå dra nytte av dette ved å videreføre dette grave-arbeidet inn i hver blindvei, samt inn til hvert hus.

Styret har vært i flere møter med Energi1 og Røyken Kommune om denne saken og vi kan konstatere at det er stor interesse også hos disse for våre planer. Økonomien hos begge er imidlertid slik at vi må påregne å ta en betydelig del av kostnadene i Vellets regi, dvs at den enkelte huseier må belastes økonomisk.

Energi1 har på oppfordring fra Vellet foretatt en teknisk planlegging samt utarbeidet kostnadsoverslag på det el-tekniske samt på riving av eksisterende luftstrekk og stolper. De har også antydet et beløp som de selv kan bidra med.

Røyken kommune har i formannskapsvedtak 27. august i år besluttet å støtte vårt prosjekt med nytt gatelys (gatelysene er kommunale fordi veinettet på Gleinåsen er kommunalt), samt å stille kommunal garanti for låneopptak i Vellets regi. Disse vedtakene er imidlertid ikke angitt med beløp, og det må forhandles før endelig formannskapsvedtak kan gjøres. Vi har foreløpig ikke garanti for kommunal fullfinansiering av gatelysene.

Styret har videre fått inn tilbud fra en grave-entreprenør, og er i dialog med et par andre om graving av nødvendige kabel-grøfter for prosjektet.

Styret mener at vi nå har såpass mye oversikt over økonomien i et slikt prosjekt at vi planlegger å legge fram et forslag til vedtak på kommende vinters generalforsamling der vi ber medlemmene ta stilling til om vi skal gjennomføre denne infrastrukturforbedringen. Vi kommer til å foreslå et låneopptak i bank i Vellets regi som tilbakebetales av medlemmene ved forhøyet VEL-kontingent over en lengre periode, anslagsvis 15 år.

Øvre Gleinåsen Vels vedtekter er slik at alle medlemmer er forpliktet av et flertallsvedtak på lovlig fremlagt sak på lovlig innkalt generalforsamling. Alle huseiere i Øvre Gleinåsen Vels geografiske område er pliktige medlemmer. Dette skal være nedfelt i tinglyst skjøte på hver eiendom.

I tiden frem til vinterens generalforsamling vil styret arbeide aktivt for å forberede denne saken videre for å få fram mer nøyaktig beslutningsunderlag. Vi vil også forhandle med Energi1, Røyken kommune og nett-aktørene for å bli enige om kostnadsdeling, samt arbeide for at Formannskapet kan få fremlagt sak om endelig beløpsfestet fornyelse av gatelys. Dersom saken ikke skulle bli tilstrekkelig klar for å legges fram på den ordinære generalforsamlingen i februar, kan det bli aktuelt å innkalle til en egen ekstraordinær generalforsamling noe senere i 2014. Vedtektene gir mulighet til dette.

Rundskriv Vellet nov 2013