Forbedret infrastruktur Gleinåsen

Foreslår at alle kabler i luftstrekk legges i jord.

Som det bør være kjent fra de siste års generalforsamlinger arbeider styret i Øvre Gleinåsen Vel med å forberede et prosjekt i samarbeid med Energi1, Røyken Kommune og telefon/nett-leverandørene for å få lagt alle kabler til jord. Styret mener dette vil bidra til en betydelig bedret infrastruktur for boligfeltet, både estetisk og kvalitetsmessig. En del av dette prosjektet er nye, moderne gatelys av lavenergi-typen. Vårt nabofelt, Katrineåsen, har nå ferdigstilt sitt tilsvarende prosjekt og vi anbefaler alle å ta en tur bort dit for å se hvor flott det har blitt når alle stolper og kabler nå er fjernet.

Sommeren 2011 ble det gravet og lagt ned en del trekkerør for jord-kabel i ringen der matebussen går (Gleinåsveien, Almebakken, Bjørnstadveien samt Nedre Gleinåsen). Dette ble gjort som et samarbeid mellom aktørene ifm Telenors fremstøt med fiber-nett. Heldigvis for oss beboere ble dette gjort uten direkte kostnad for Vellets medlemmer, men vi kan nå dra nytte av dette ved å videreføre dette grave-arbeidet inn i hver blindvei, samt inn til hvert hus.

Styret har vært i flere møter med Energi1 og Røyken Kommune om denne saken og vi kan konstatere at det er stor interesse også hos disse for våre planer. Økonomien hos begge er imidlertid slik at vi må påregne å ta en betydelig del av kostnadene i Vellets regi, dvs at den enkelte huseier må belastes økonomisk.

Energi1 har på oppfordring fra Vellet foretatt en teknisk planlegging samt utarbeidet kostnadsoverslag på det el-tekniske samt på riving av eksisterende luftstrekk og stolper. De har også antydet et beløp som de selv kan bidra med.

Røyken kommune har i formannskapsvedtak 27. august i år besluttet å støtte vårt prosjekt med nytt gatelys (gatelysene er kommunale fordi veinettet på Gleinåsen er kommunalt), samt å stille kommunal garanti for låneopptak i Vellets regi. Disse vedtakene er imidlertid ikke angitt med beløp, og det må forhandles før endelig formannskapsvedtak kan gjøres. Vi har foreløpig ikke garanti for kommunal fullfinansiering av gatelysene.

Styret har videre fått inn tilbud fra en grave-entreprenør, og er i dialog med et par andre om graving av nødvendige kabel-grøfter for prosjektet.

Styret mener at vi nå har såpass mye oversikt over økonomien i et slikt prosjekt at vi planlegger å legge fram et forslag til vedtak på kommende vinters generalforsamling der vi ber medlemmene ta stilling til om vi skal gjennomføre denne infrastrukturforbedringen. Vi kommer til å foreslå et låneopptak i bank i Vellets regi som tilbakebetales av medlemmene ved forhøyet VEL-kontingent over en lengre periode, anslagsvis 15 år.

Øvre Gleinåsen Vels vedtekter er slik at alle medlemmer er forpliktet av et flertallsvedtak på lovlig fremlagt sak på lovlig innkalt generalforsamling. Alle huseiere i Øvre Gleinåsen Vels geografiske område er pliktige medlemmer. Dette skal være nedfelt i tinglyst skjøte på hver eiendom.

I tiden frem til vinterens generalforsamling vil styret arbeide aktivt for å forberede denne saken videre for å få fram mer nøyaktig beslutningsunderlag. Vi vil også forhandle med Energi1, Røyken kommune og nett-aktørene for å bli enige om kostnadsdeling, samt arbeide for at Formannskapet kan få fremlagt sak om endelig beløpsfestet fornyelse av gatelys. Dersom saken ikke skulle bli tilstrekkelig klar for å legges fram på den ordinære generalforsamlingen i februar, kan det bli aktuelt å innkalle til en egen ekstraordinær generalforsamling noe senere i 2014. Vedtektene gir mulighet til dette.

Rundskriv Vellet nov 2013

Oppdatering snegleaksjon

Sammendrag av teksten nedenfor: Operasjon Sneglekverk er utsatt til eggene begynner å klekkes førstkommende vår. Giften er mest effektiv når sneglene er små.

Oppsummering fra informasjonsmøtet 29.august:

Ca.50 representanter fra velforeninger, veilag og Hagelag møtte opp på informasjonsmøte på Røyken rådhus torsdag 29.august.

”Sneglekiller” Kai Ekstrøm fra Nedre Høn vel holdt et informativt innlegg om brunsneglebekjempelse.

Han pratet varmt om Nemaslug og kannibalmetoden, som går ut på å drepe brunsneglene med økologiske parasitter,(Nematoder). Disse parasittene finnes i naturen og er IKKE skadelige for planter, oss eller husdyr. Metoden er anbefalt av Det Norske Hageselskap og Bioforsk på Ås.

I utgangspunktet hadde Røyken planlagt å ha en høstkampanje. Etter flere års erfaringer, anbefaler Ekstrøm at vi utsetter bruk av Nemaslug til våren. Han sier videre at Bioforsk har kommet frem til at Nemaslug virker best når sneglene er små. Han viste til sneglens syklus. Det er nå på høsten, fra august til oktober, at eggene legges og de små larvene kommer opp til overflaten til våren når varmen kommer. Hver snegl kan legge inntil 400 egg. Han oppfordret derfor til både å plukke og drepe snegler og å gå på jakt etter egg. Se nyttig fakta i folder fra Bioforsk.

På grunnlag av denne informasjonen velger vi i Røyken å utsette Brunsneglekampanjen til våren. Kommunen vil gå til innkjøp av Nemaslug og fordele dette til kontaktpersoner i deltakende vel og lag.

Vi vil så tidlig som mulig gå ut med ny informasjon og invitasjon til deltakelse.
Ca. 40 velforeninger, veilag og hagelag har meldt sin interesse og står på listen til prosjektet.
Vi ønsker at flere vel og lag melder seg. Send en e-post til postmottak@royken.kommune.no med navn på vel/lag og kontaktperson.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å fortsette med å plukke og drepe snegler slik mange av dere allerede gjør.

Linker til mer informasjon og brosjyrer finnes her:

Asker velforbund, Sneglekrigen
Bioforsk

Kai Ekstrøm, kan kontaktes på e-post: kai@fladby.no

Snegleaksjon!

Øvre Gleinåsen Vel er påmeldt en kampanje i Røyken, i kampen mot brunskogsneglene.

Mer informasjon kommer senere, men vi trenger frivillige som kan være med på å legge ut gift. Hvis du kan tenke deg å være med: Kontakt Elisabeth Westersund på tlf 91367322, evt epost styret@gleinaasen.no

Brunskogsnegle

Årets dugnad vel overstått!

Etter 140 pølser og 12-13 flasker brus/farris var alle munner mette. Det ble kastet 10 sekker søppel fra trappen mellom Granliveien og Bjørnstadveien, det ble raket og ryddet på lekeplassen, og taket på lekehuset er nesten ferdig reparert.

Takk til alle som stilte opp på dugnaden, og spesielt de som var med komposteringsbilen på mandag!

2013-05-07 Rydding 2

2013-05-07 Rydding 1

2013-05-07 Lekehus 2

2013-05-07 Lekehus 1

2013-05-07 Grilling

Kompostbil og dugnad 6. og 7. mai 2013

Årets avfallsbil kommer mandag 6. mai. Den starter klokken 17:00 i Granliveien. Vi oppfordrer alle som har anledning til å hjelpe til med å kaste sitt eget haveavfall.

Årets dugnad avholdes tirsdag 7. mai 2013. Vi møtes på lekeplassen klokken 17:30. Grillen tennes halv syv.

Ta gjerne med egne haveredskaper.

Regnskap og årsberetning for 2012

Har lagt ut innkalling til generalforsamling og valg til styret (jfr brev alle medlemmene skal ha fått i postkassen) og årsberetning for 2012 under «Medlemsinfo»: «Møteplan og referater». Har også lagt ut regnskapet for 2012, som kan finnes under menyen «Medlemsinfo»: «Økonomi».