Kommentarer rundt regnskapet 2017

Revisor har bedt styret om å redegjøre for sin egen kompensasjon. Tallene ligger i resultatet for 2017 (se side 2).

  • Styregodtgjørelsen i 2017 er på kr 20 100. Dette er en overskridelse på kr. 100 i forhold til budsjett.
  • Julegave, julebord og møtemat er tilsammen på kr 7 516. Dette er en overskridelse på 2516 i forhold til budsjett.
  • Styregodtgjørelsen for 2016 er, som varslet på forrige generalforsamling, tatt med i resultatet for 2017 pga vi ønsker at fra 2018 skal årets resultat inkludere årets styregodtgjørelse. I tidligere år har dette blitt utbetalt året etter «opptjening», hvilket har gjort at det har vært utfordrende å følge opp budsjettet. Konsekvensen er at i resultatet for 2017 har vi utbetalt kr 23400,- «ekstra» versus budsjett, til styret som var i 2016. Denne korreksjonen var en engangsforeteelse og i 2018 vil vi være tilbake til en utbetaling i slutten av året og kan forholde oss til årets budsjett. Dette vil altså gjøre det mye enklere å holde seg til budsjett fra 2018. Hadde dette ikke blitt gjort, ville regnskapet for 2017 gått i pluss.
  • Revisor har ønsket at vi synliggjør bortfall velkontingent for styremedlemmer. Dette vil inkluderes i budsjett og regnskap fra 2018, og vi har derfor revidert budsjettet for 2018.

Innføring av digitalt regnskapssystem har vært litt «prøv og feil». For å forbedre oppfølging av budsjettet, vil styret fra 2018

  • Ta i bruk en budsjettmodul i regnskapsprogrammet. Dette gjør at vi til en hver tid har oversikt over faktiske tall versus budsjett.
  • Selv dekke all overskridelse av «Sosialt styret» og «Godtgjørelse til styremedlemmer»

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at velets inntekter har gått opp de to siste årene grunnet søknader vi har utformet og fått godkjent, og en mer progressiv innkreving av medlemsavgiften.

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling

For Øvre Gleinåsen Vel

Tirsdag 20.februar 2018 kl. 19.00

Sted: Røyken Ungdomsskole i kantinen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder

2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen.

3. Styrets årsberetning for 2017

4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2017

5. Budsjettforslag for 2018

6. Fastsettelse av medlemskontingent

7. Godtgjørelse til styret og revisor

8. Vedtektsendring

a. Endre antall styremedlemmer fra 6 til 8

9. Parkering

a. Forslag til endring av Gjesteparkering til allmenn parkering

b. Forslag til parkeringsplan

c. Uregistrerte biler på vellets eiendom fjernes for eiers regning

10. Valg

11. Innkomne saker

Styrets årsberetning og regnskap legges ut på hjemmesidene i løpet av uke 6. Om noen ønsker papirutgave ta kontakt med Geir på 91637747

Husk saker til generalforsamlingen må komme til styret innen utgangen av januar.

Flyer (pdf)

Husk at hvert medlem kan ha med seg maks en fullmakt (Vedtektene: §6 Stemmerett).