Kabelprosjektet: Bakgrunn og svar etter generalforsamlingen

Flere styrer har jobbet med å få en samordnet nedgraving av strøm- og tv/datakablene på Gleinåsen. Anlegget ble opprinnelig satt opp i perioden 1973-75, med senere oppgraderinger. I starten ble det satt opp veilys, strømledninger og etter hvert et kabelanlegg med mottakermast ved vanntårnet.

Senere ble tv-kabelnettet erstattet med nett fra BOF-nett, og fra Telenor. Til sammen ble det atskillige kabler i lufta (Fra en stolpe i Mosebergveien er det registrert 16 inn- og utpunkter, som et eksempel).

Medlemmene er berørt av dette i varierende grad, men for eksempel i Bjørnstadveien og Mosebergveien er stolper og ledninger plassert at de i stor grad forstyrrer utsikten. Noen steder er det også kommet nye trestolper uten at de gamle er fjernet, slik at det står to stolper ved siden av hverandre. Ofte er den ene dårlig vedlikeholdt og skjeve. I forbindelse med oppgraderingen av strømnettet i Røyken for en del år siden kom det også opp flere transformatorer.

Alt-i-alt gir dette et rotete og lite tidsmessig inntrykk.

På Katrineåsen ble det tatt tak i dette for få år siden, med til dels dårlige erfaringer i gjennomføring og finansiering. Styret i Øvre Gleinåsen Vel ønsket å unngå en slik situasjon, og arbeidet i flere år for å få til en samordnet utbyggingsplan. Denne ble forsøkt sett i sammenheng med Røyken kommunes daværende plan om oppgradering av vann og kloakknettet på Gleinåsen. (For øvrig har enkelte av vellets medlemmer kunnet konstatere at vann- og kloakkartet hos Røyken kommune til dels er misveisende når det gjelder tilknytningspunkter til den enkelte bolig.)

Dette bl.a. for å unngå oppgraving av veier og til dels hager flere ganger.

I den tiden som har gått, har BOF lagt trekkrør bl.a. i Gleinåsveien, og enkelte av vellets medlemmer har gjort investeringer i forhold til både strøm, vann og kloakk.

Styret har registrert at det til dels har vært betydelig utålmodighet over at prosessen har tatt lang tid, og at det har vært vanskelig å få fram klare svar både når det gjelder framdrift og kostnadsoverslag. Flere av disse spørsmålene kom fram på Generalforsamlingen 16.02.

Følgende aktører har vært inne i bildet:

  • Øvre Gleinåsen Vel
  • Røyken kommune. Bl.a. som eier av veilys og vann- og kloakkanlegg.
  • BOF (Senere Viken Fiber) som eier av eget kabelnett.
  • Telenor som eier av eget kabelnett.
  • Tidligere Energi1 (Nå: Follo Nett) som eier av strømnettet.

Røyken kommune har vedtaksrett når det gjelder graving etc, og må gi slik tillatelse. Vellet har også søkt kommunen om støtte til prosjektet.

Den første tiden fikk styret opparbeidet et godt samarbeid med Røyken kommune om saken, men på et tidspunkt vurderte kommunen at vann-og kloakknettet var i en slik stand at kommunen ikke ønsket å ta kostnadene med oppgradering innen overskuelig framtid. Dermed falt dette ut av prosjektet.

Videre etablerte Hurum, Røyken og Lier et felles interkommunalt teknisk selskap, VIVA.Dermed forsvant de personene som hadde vært styrets samarbeidspartnere i Røyken kommune, og det måtte etableres nye kontakter. Dessuten hadde det gått så vidt lang tid fra prosessen ble startet og de første kostnaden ble framlagt at kommunen (dvs. VIVA) ønsket et nytt kostnadsoverslag. Behandling av dette i kommunestyret ble dessuten forsinket av kommunevalget høsten 2015, da kommunen ønsket at saken skulle behandles av det nye kommunestyret, selv om det gamle kommunestyret hadde bevilget midler til prosjektet.

Våren 2014 ble BOF-nett solgt til Viken Fiber/Altibox, slik at det også i forhold til dem måtte opparbeides nytt samarbeid. Viken Fiber opplyser høsten 2014 at de har fått grave- og utbyggingstillatelse fra Røyken kommune.

I samme forbindelse meldte Viken Fiber at signalene fra BOF-nett ville bli skrudd av 01.12.15.

På et møte i august 2015 informerer Viken Fiber styret om at de vil gå i gang snarest med å grave ned/trekke fiberrør over hele Gleinåsen for å ha ferdigkoplet fibernett innen 01.12. Samtidig setter de i gang en ny kampanje for å verve nye kunder. De ville ikke vente på de andre aktørene i prosjektet.

På det tidspunkt var det klart for styret at det ikke ville være mulig å få alle aktørene til å foreta utbyggingen samtidig, og man tok den beslutningen å godta Viken Fibers plan, da det ville være fare for at store deler av Øvre Geinåsen ville være uten TV/Nettforbindelse fra 01.12.15. Med i vurderingen var også at selv om noen medlemmer i såfall ville bytte til andre leverandører, var behovet så stort for å sikre tilgang til TV og nett for samtlige husstander at dette veide tyngst.

Arbeidet med planen, inkl. et kostnadsoverslag har derfor fortsatt kontinuerlig, og det foreløpige resultatet ble lagt fram på generalforsamlingen.

Her er en foreløpig oppstilling over de problemstillingene som ble tatt opp fra salen under generalforsamlingen:

Problemstilling Svar
Hva med å legge hele prosjektet ut på anbud ? Dette har vært diskutert, men vurdert så tid- og kostnadskrevende at det hadde liten hensikt. To entreprenører har gitt prisoverslag etter befaring på området. Summene er relativt like.
Hva skjer med fasttelefonen til folk ? I utgangspunktet vil den bli kuttet. Det er derfor opp til hver enkelt husstand å ta opp spørsmålet med sin leverandør. Styret har ikke oversikt over hvem som har fasttelefon, men det er vel sannsynlig at de fleste fasttelefonene enten er tilknyttet Telenor, eller var en del av pakken til BOF.
Hva skjer med folk som har Internet i luft dra Telenor Se delvis ovenfor. Styret har dessverre ingen oversikt over hvor mange eller hvem dette gjelder, så hver enkelt må ta kontakt med Telenor.
Skepsis til at vann og kloakk ikke er en del av prosjektet Styret beklager at Røyken kommune har tatt en beslutning om at vann og kloakk ikke skal være med, da det ville gitt færre ulemper for medlemmene. Vellet kan bare ta kommunens vedtak til etterretning. Å vente til kommunen velger å gå i gang med vann- og avløpsprosjektet vil innebære å vente på ubestemt tid.
Innbyggerne bør ikke ta kostnadene som e-verket, vannverket etc burde ta, uten å få unntak fra vannavgifter osv. Dette kan evt. tas opp med kommunen på et senere tidspunkt.
Skepsis over koblingen mellom lys- og kabelnedgraving. Man burde kunne bytte ut lysene uten å grave ned kabel Styret bemerker at hovedsaken med prosjektet er å få fjernet luftspennene, ikke nødvendigvis å bytte lysene. Likevel vil det være fornuftig å bytte lysene samtidig, bl.a. for å kunne bruke armaturer til LED-lys som gir færre kostnader i drift.
Bør ikke kunne vedta dette uten finansiering. Det som foreslås er primært estetisk forbedring av åsen E.t hovedpoeng er nettopp en estetisk forbedring av åsen. Når det gjelder finansiering, er det foreslått, og vedtatt på generalforsamlingen at det arbeides videre med saken innenfor en kostnad på ca kr. 50.000,- pr. husstand. Mer om finansiering nedenfor
Har vi hatt kontakt med Nedre Gleinåsen Vel ? Ikke før generalforsamlingen. Kontakt blir tatt i uke 8/9.
Finnes det returmuligheter ? Kostnadsrammen styret arbeider ut ifra er på ca kr. 50.000,- pr. husstand. Det vil bli ført forhandlinger med valgt entreprenør om reduksjon av kostnadene. På generalforsamlingen ble det vedtatt at det må foretas en ekstraordinær generalforsamling hvis kostnadene ser ut til å ville overstige dette beløpet. Det må i såfall gjøres fr arbeidet påbegynnes. Styret vil gi fortløpende informasjon.
Bør ikke vedta prosjektet når 25% av medlemsmassen er representert. Det bør sendes ut et utdypende rekommandert brev til alle medlemmene, med svarfrist I første omgang blir dette skrivet lagt ut på vellets nettsider, og i papirutgave i samtlige postkasser. Gyldig innkalling til generalforsamling ble sendt ut, sammen med fullmaktsskjema til de som ikke hadde anledning til å møte. Vellets vedtekter tilsier en slik framgangsmåte. Det står ingenting i vedtektene om for eksempel 2/3 flertall og lignende i spesielle saker.
   
Det burde på innkallingen vært nevnt at generalforsamlingen har mulighet til å forplikte alle husstander til å være med på denne betalingen. Styret ser at dette burde kommet tydeligere fram, men viser for øvrig til punktet ovenfor.
Dersom man stemmer ja i dag, binder man seg til 50.000,-, det er vanskelig å godta. Viser til punktene ovenfor, bl.a. at 50.000,- er en øvre ramme før det foretas en ekstra generalforsamling.
Finansiering for den enkelte. Finansiering for den enkelte kan foretas på 3 måter:

1.     Bruk av oppsparte midler

2.     Låneopptak

3.     Kostnadene legges inn i en forhøyet årskontingent. Med det kostnadsoverslaget som foreligger, vil dette bety ca kr. 4.000,- pr. år.

De som har mulighetene til å betale hele beløpet på en gang, vil naturligvis ikke få forhøyet velkontingent, men beholde den nå vedtatte kontingenten på kr. 500,- pr. år.

Økonomi ellers Styret viser til den foreløpige oversikten som ble lagt fram på generalforsamlingen 16.02.16.
Det gamle BOF-nettet Styret har fått en henvendelse fra Bernt Otto Follestad som eier av tidligere BOF-nett om tillatelse til å fjerne de gamle BOF-ledningene og stolpene. Spørsmålet kom fordi det viser seg at det er vellet som eier stolpene. Disse er så gamle at de ikke kan brukes i oppgraderingen.

BOF vil fjerne stolpene og ledningene inn til husveggene (Også der hvor ledning er strukket først til et hus, og så videre til et annet.) BOF klipper ledningene på yttersiden av huset, og vil ikke fjerne ledninger inne i huset. Det må hver enkelt husstand gjøre selv hvis de ønsker det, evt. ved hjelp av installatør. Etter det styret erfarer i dag er det ikke signaler i de gamle BOF-ledningene – heller ikke strøm. Det skulle derfor være kurant å fjerne innvendige ledninger.