Forbedret infrastruktur Gleinåsen

Foreslår at alle kabler i luftstrekk legges i jord.

Som det bør være kjent fra de siste års generalforsamlinger arbeider styret i Øvre Gleinåsen Vel med å forberede et prosjekt i samarbeid med Energi1, Røyken Kommune og telefon/nett-leverandørene for å få lagt alle kabler til jord. Styret mener dette vil bidra til en betydelig bedret infrastruktur for boligfeltet, både estetisk og kvalitetsmessig. En del av dette prosjektet er nye, moderne gatelys av lavenergi-typen. Vårt nabofelt, Katrineåsen, har nå ferdigstilt sitt tilsvarende prosjekt og vi anbefaler alle å ta en tur bort dit for å se hvor flott det har blitt når alle stolper og kabler nå er fjernet.

Sommeren 2011 ble det gravet og lagt ned en del trekkerør for jord-kabel i ringen der matebussen går (Gleinåsveien, Almebakken, Bjørnstadveien samt Nedre Gleinåsen). Dette ble gjort som et samarbeid mellom aktørene ifm Telenors fremstøt med fiber-nett. Heldigvis for oss beboere ble dette gjort uten direkte kostnad for Vellets medlemmer, men vi kan nå dra nytte av dette ved å videreføre dette grave-arbeidet inn i hver blindvei, samt inn til hvert hus.

Styret har vært i flere møter med Energi1 og Røyken Kommune om denne saken og vi kan konstatere at det er stor interesse også hos disse for våre planer. Økonomien hos begge er imidlertid slik at vi må påregne å ta en betydelig del av kostnadene i Vellets regi, dvs at den enkelte huseier må belastes økonomisk.

Energi1 har på oppfordring fra Vellet foretatt en teknisk planlegging samt utarbeidet kostnadsoverslag på det el-tekniske samt på riving av eksisterende luftstrekk og stolper. De har også antydet et beløp som de selv kan bidra med.

Røyken kommune har i formannskapsvedtak 27. august i år besluttet å støtte vårt prosjekt med nytt gatelys (gatelysene er kommunale fordi veinettet på Gleinåsen er kommunalt), samt å stille kommunal garanti for låneopptak i Vellets regi. Disse vedtakene er imidlertid ikke angitt med beløp, og det må forhandles før endelig formannskapsvedtak kan gjøres. Vi har foreløpig ikke garanti for kommunal fullfinansiering av gatelysene.

Styret har videre fått inn tilbud fra en grave-entreprenør, og er i dialog med et par andre om graving av nødvendige kabel-grøfter for prosjektet.

Styret mener at vi nå har såpass mye oversikt over økonomien i et slikt prosjekt at vi planlegger å legge fram et forslag til vedtak på kommende vinters generalforsamling der vi ber medlemmene ta stilling til om vi skal gjennomføre denne infrastrukturforbedringen. Vi kommer til å foreslå et låneopptak i bank i Vellets regi som tilbakebetales av medlemmene ved forhøyet VEL-kontingent over en lengre periode, anslagsvis 15 år.

Øvre Gleinåsen Vels vedtekter er slik at alle medlemmer er forpliktet av et flertallsvedtak på lovlig fremlagt sak på lovlig innkalt generalforsamling. Alle huseiere i Øvre Gleinåsen Vels geografiske område er pliktige medlemmer. Dette skal være nedfelt i tinglyst skjøte på hver eiendom.

I tiden frem til vinterens generalforsamling vil styret arbeide aktivt for å forberede denne saken videre for å få fram mer nøyaktig beslutningsunderlag. Vi vil også forhandle med Energi1, Røyken kommune og nett-aktørene for å bli enige om kostnadsdeling, samt arbeide for at Formannskapet kan få fremlagt sak om endelig beløpsfestet fornyelse av gatelys. Dersom saken ikke skulle bli tilstrekkelig klar for å legges fram på den ordinære generalforsamlingen i februar, kan det bli aktuelt å innkalle til en egen ekstraordinær generalforsamling noe senere i 2014. Vedtektene gir mulighet til dette.

Rundskriv Vellet nov 2013